Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků Rozšířená 23


P O Z V Á N K A

            na shromáždění  Společenství vlastníků Rozšířená 2037,

 IČ: 24254967

se sídlem: Rozšířená 2037/23, Praha 8

Výbor Společenství vlastníků Rozšířená 2037 svolává shromáždění, které se koná ve středu 11. prosince  2019, od 19.00 hodin, v suterénu bytového domu Společenství.

 Návrh programu shromáždění:      

1.                  Zahájení, schválení programu a jednacího řádu shromáždění. 

2.                  Zpráva o hospodaření SVJ (účetní uzávěrka za rok 2018 / výkaz zisku a ztrát / rozvaha 2016 a 2017). Přednese zástupce firmy Blažek spol s.r.o.

3.                  Zpráva o činnosti firmy Blažek spol. s.r.o..

4.                  Zpráva o činnosti výboru za minulé období s důrazem na informace o převzetí díla a jeho pokračování v etapě II. – jednotlivá patra bytového domu

5.                  Zpráva kontrolní komise ( KK)  za minulé období.

6.                  Návrh Plánu investic 2020.

7.                  Návrh Směrnice pro  odměny výboru a kontrolní komise na rok 2020, informace o profesionálním předsedovi atd.

8.                  Různé.

9.                  Schválení usnesení.

 

Registrace vlastníků bytových jednotek na prezenční listině bude zahájena 30 minut před zahájením členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.

V případě zastupování se zástupce vlastníka prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčující jeho totožnost a plnou mocí s podpisem. Vzor plné moci je k dispozici na nástěnce, webu a přiložen k pozvánce. U SJM je třeba účast obou nebo zmocnění účastníka.

 Žádáme Vás o účast. V případě, že se shromáždění  nemůžete zúčastnit, dejte plnou moc např. sousedovi z domu, o kterém  víte,  že se  zúčastní. V případě nízkého počtu vlastníků se bude náhradní shromáždění konat   18. 12. 2018 od 19.00 hod.

Nejpozději týden před konáním shromáždění budou na stránkách www.rozsirena23.cz zveřejněny nejdůležitější dokumenty vztahující se k členské schůzi, event. bude možné se s nimi seznámit na mimořádné schůzi výboru Společenství dne 4. 12. 2018 od 20.00 hod v suterénu domu.

 V Praze dne 21. 11. 2018                                                                                                                                                                                                               výbor Společenství

Další informace